Posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Woli Mysłowskiej

W dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska odbędzie się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej.

Jednym z tematów będzie spadająca cena mleka. Na posiedzenie serdczenie zapraszamy producentów mleka.

16 maja upływa termin składania wniosków do ARiMR

16 maja upływa termin składania wniosków o przynanie płatności bezpośrednich za rok 2016

pismo - termin arimr

Dodatkowy nabór wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest

Informujemy, iż w związku z niewykorzystaniem całości środków przeznaczonych na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach, nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych.


Planowany termin naborów wniosków:
18-29 kwietnia 2016 r.

W tegorocznej edycji programu, odbiór odpadów zawierających azbest prowadzić będzie firma:

P.W. MAXIMA
Artur Jaromin
Tel. 668 103 966

W związku z powyższym szczegóły odbioru wyrobów azbestowych, w tym termin ich odbioru, prosimy uzgadniać bezpośrednio z firmą.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2016r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji RG.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wola Mysłowska za 2015r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
8. a/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wola Mysłowska na 2016r.
b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2016”
c/  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wola Mysłowska na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki,
d/uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wola Mysłowska na 2016rok,
e/ uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Wola Mysłowska na 2016rok,
f/ zmian w budżecie gminy na 2016r.,
g/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9 . Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie Sesji.


Przed Sesją Rady Gminy o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy celem omówienia spraw zawartych w porządku obrad Sesji.
Proszę o niezawodne przybycie.

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne 2015