Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie dyspozycji art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie w sprawie wniosku złożonego w dniu 25.09.2015 r. przez Gminę Wola Mysłowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; Powiat Łukowski” zostało zakończone.
W związku z tym, wypełniając dyspozycję przywołanego art. 10 §1 kpa informuję, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przysługuje stronom prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57.
Zgodnie z art. 73 §1 kpa informuję ponadto, iż wglądu w zgromadzony materiał dowodowy dotyczący przedmiotowej sprawy można dokonać w Referacie Organizacyjno Społecznym Urzędu Gminy Wola Mysłowska (piętro II, pok. nr 9) w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska o przystąpieniu do opracowania dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Mysłowska na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku

1. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się:

  •  w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, pok. nr 9

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 9 grudnia 2015 r.:

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57,
  •  ustnie do protokołu w siedzibie UG Wola Mysłowska

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Pełna treść obwieszczenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu:„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015–2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

1. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się:

  •  w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, pok. nr 9

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 9 grudnia 2015 r.:

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57,
  •  ustnie do protokołu w siedzibie UG Wola Mysłowska

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Pełna treść obwieszczenia

Zaproszenie na wykład otwarty "Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, aktualna sytuacja w powiecie łukowskim"

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi dr n. med. J. Anna Surdyka

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, aktualna sytuacja w powiecie łukowskim

19 listopada 2015 r. Godz. 10:30

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wola Mysłowska

plakat-wyklad-mammo