Jesteś rolnikiem – weź udział w konsultacjach

Jesteś rolnikiem – weź udział w konsultacjach

WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

„Doświadczenia z pierwszego roku stosowania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)”

 zamieszczoną na stronie internetowej (j. polski):

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_pl.htm


Jeśli masz zastrzeżenia do OBOWIĄZKU ZAZIELENIENIA – możesz wpłynąć
na kształt prawa w tym zakresie.Krzysztof Koślacz (Lubelska Izba Rolnicza)

Jesteś rolnikiem – weź udział w konsultacjach

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

 

„Doświadczenia z pierwszego roku stosowania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)”

 

 zamieszczoną na stronie internetowej (j. polski):

 

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_pl.htm

 

 

Jeśli masz zastrzeżenia do OBOWIĄZKU ZAZIELENIENIA – możesz wpłynąć

na kształt prawa w tym zakresie.

 

 

 

Krzysztof Koślacz (Lubelska Izba Rolnicza)

Informacja dla podatników

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne)

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2016.
W związku ze zmianami ustawowymi w podatkach i opłatach lokalnych informuję że, jeżeli kwota zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 6,10 zł nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.

W 2016r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:
a) podatku leśnego:
od 1 ha lasu 42,1894 zł
b) podatku rolnego
od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł
od 1 ha gruntów pozostałych - 200 zł

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2016 określone zostały Uchwałą
Nr IX/37/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2015r.

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

15 lutego 2016r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska. Stawki podatkowe określone zostały:
Uchwałą Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2015r.

Urząd Statystyczny w Lublinie przeprowadza Ankiety koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 15 - 29 stycznia 2016 r.

W dniach 15 - 29 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski ankieterzy przeprowadzać będą badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Udział w badaniu mogą Państwo wziąć poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15 – 20 stycznia 2016 r. W tym czasie formularz będzie dostępny pod linkiem https://rolnictwo.stat.gov.pl


 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 21 – 29 stycznia 2016 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora) czynny w godzinach 8 – 18.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/index.htm

Wyniki badania wody z wodociągów gminnych w roku 2015

Wyniki badania wody w spakowanym pliku wyniki.zip

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu łukowskiego

Dla kogo?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają mieszkańcy powiatu łukowskiego w dowolnie wybranym Punkcie (jednym z Punktów: w Łukowie, Adamowie, Stoczku Łukowskim) - czynnych wg harmonogramu jak na odwrocie nin. informacji)

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać nieodpłatnie informacje na etapie przedsądowym w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach w tym również w sprawach wyłączonych z poradnictwa darmowego.

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty oraz dokument, który potwierdzi nasze uprawnienie do skorzystania z porady prawnika, np. Kartę Dużej Rodziny, decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, zaświadczenie kombatanckie albo legitymację weterana. W szczególnych przypadkach (np. katastrofy naturalnej: pożaru, powodzi itp.) osoba zagrożona lub poszkodowana otrzyma pomoc bez jakiegokolwiek dokumentu - na podstawie oświadczenia, że jest uprawniona do otrzymania pomocy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.poz. 1255) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2015.poz. 2186)

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łukowskiego w 2016 r. świadczona będzie w 4 Punktach mieszczących się  w 3 lokalach:

Punkt

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia (harmonogram) dni robocze 2016r.

Godziny

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Nr 1

Powiatowy Zespół Oświatowy
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku
do piątku

8.00 - 12.00

radca prawny wskazany przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych
w Warszawie

dawna siedziba
I LO im. T. Kościuszki ul. Wyszyńskiego 41, parter, wejście od ulicy Zabrowarnej, winda

Nr 2

Powiatowy Zespół Oświatowy
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku
do piątku

12.00 - 16.00

adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką
w Siedlcach

jak wyżej
w punkcie Nr 1

Nr 3

Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie
ul. Cmentarna 6 21-412 Adamów

poniedziałki, środy i piątki

wtorki i czwartki

8.00 - 13.00

11.00 - 16.00

radca prawny Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie
ul. Narutowicza 56a

lokal nr 1
na parterze

Nr 4

Zespół Szkół w Stoczku ŁukowskimPlac Wielgoska 5 21-450 Stoczek Łukowski

poniedziałki, środy i piątki

wtorki i czwartki

8.00 - 13.00

11.00 - 16.00

radca prawny Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie
ul. Narutowicza 56a

lokal nr 2
na parterze

Źródło: www.starostwolukow.pl