Zapraszamy na Dożynki 2014

dozynki 2014 plakat

Impreza integracyjna
„Pożegnanie lata”
połączona z Dożynkami Gminnymi
31 sierpnia 2014 r.
Dwornia

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

13:00 - msza św.
14:00 - rozpoczęcie uroczystości
14:30 - prezentacja organizacji pozarządowych i przedsiębiorców
15:00 - konkurs wieńców dożynkowych
16:00 - wręczenie wyróżnień dla rolników
16:20 - wystąpienia okolicznościowe
16:30 - występ zespołu Kłoczewiacy z Kłoczewa
17:00 - degustacja potraw lokalnych i regionalnych
17:30 - zabawa taneczna

Spotkanie informacyjne - jak korzystać z Internetu - SSPW

SSPW wolaSpotkanie informacyjne - jak korzystać z Internetu. Spotkanie organizowane w ramach programu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -

3 września godz. 11:30 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Wola Mysłowska

Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej: szerokopasmowe.lubelskie.pl

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska uchwały Nr XXX/183/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
Zmiana planu obejmuje obszar gminy Wola Mysłowska w jej granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej, 21-426 Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt
Władysław Mika

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska uchwały Nr XXX/182/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska. 
Zmiana studium obejmuje obszar gminy Wola Mysłowska w jej granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, w terminie do dnia .30 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt
Władysław Mika

 

www.mojestypendium.pl

baner mojestypendium 145x145Stypendium to często jedyna szansa dla młodej osoby, aby mogła realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.