Dożywianie dzieci na rok szkolny 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej informuje, że w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2015/2016 semestr I. Przypominamy, że: Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł na osobę.

Od 1 października 2015 r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe do w/w świadczenia i wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:
1)dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2)aktualny nakaz podatkowy (2015r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
3)aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
4)w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Wnioski złożone po 31 sierpnia 2015 r. będą skutkowały przyznaniem pomocy od października 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS 25 754 25 38

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 25.08.2015 r. w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2016 - 2025

Wójt Gminy Wola Mysłowska, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r nr 12, poz. 59 ze zm.), informuje, iż w dniu 25.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska (pokój nr 9) został wyłożony do wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2016 - 2025 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i własnością Powiatu Łukowskiego położonych
na terenie gminy Wola Mysłowska w nst. obrębach geodezyjnych: Baczków, Błażków, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Kamień, Ksawerynów, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska. Projekt dostępny będzie do wglądu przez okres 60 dni.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu
– nie później jednak niż 30 dni od dnia wyłożenia planu
.

Informuję ponadto, iż uproszczony plan urządzenia lasu, będzie stanowił podstawę naliczania podatku leśnego.

 

WÓJT
(-)
mgr. inż. Władysław Mika

 

Szacowanie szkód spowodowanych suszą na terenie Gminy Wola Mysłowska

W związku z ogłoszeniem przez IUNG Puławy stanu zagrożenia suszą na poziomie Gminy Wola Mysłowska, informuję o możliwości składania wniosków „suszowych”.
Po złożeniu wniosku komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego przystąpi do szacowania szkód. Druk wniosku należy pobrać w Urzędzie Gminy, bądź u Sołtysa.
Wniosek powinien być złożony w Gminie na terenie której zarejestrowane jest gospodarstwo rolne. Uprawy położone na terenie innej gminy mogą być zgłoszone w formie wniosków uzupełniających na podstawie właściwego oświadczenia.

Informuję również, ze ewentualna pomoc może być przyznana do upraw: warzyw, kukurydzy, ziemniaków oraz roślin strączkowych.

Ze względu na pilny charakter sprawy proszę o niezwłoczne składanie wniosków, aby komisja mogła sprawnie i szybko oszacować szkody.


Z poważaniem
Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Zaproszenie na Dożynki Gminne 2015

Plakatat