Informacja o wynikach naboru - zajęcia dodatkowe

Szkoły Podstawowe w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie zakończyły postępowanie i dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych /45 min/ z języka angielskiego i rytmiki /45 min/ w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie w miesiącach wrzesień 2012r - czerwiec 2014 r., w związku z realizacja projektu nr POKL.09.01.01-06-014/12 realizowanym przez gminę Wola Mysłowska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,poddziałanie:
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierało zapytanie ofertowe.
Dokonano wyboru ofert Wykonawcy:
1/ Szkoła Podstawowa w Jarczewie:
j.angielski –Izabela Has
rytmika -Agata Piętka
2/Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
j.angielski –Agnieszka Talarek
rytmika –Bożena Kopeć
3/Szkoła Podstawowa w Wandowie
j.angielski – Elżbieta Fornal
rytmika - Barbara Kopeć
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu a ich oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza pod względem ceny.

Wyniki naboru na stanowiska pracy w Lisikierzu

Wyniki naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomoc nauczyciela do Punktu Przedszkolnego w Lisikierzu

Do naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego złożonych zostało 7 ofert, natomiast na stanowisko pomocy nauczyciela złożonych zostało 3 oferty.
W wyniku rekrutacji spośród kandydatów ,dyrektor szkoły wyłonił następujące osoby:
1. Kołnierzak Sylwia zam. Stara Huta na nauczyciela wychowania przedszkolnego
2. Izabela Trendak zam. Baczkow na stanowisko pomoc nauczyciela.
Nie złożono ofert na stanowisko nauczyciela języka angielskiego i rytmiki.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Pacek

Wyniki naboru na stanowiska pracy w Wandowie

Wyniki naboru nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej oraz pomocy nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Wandowie

Do naboru na stanowisko pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela pedagogiki specjalnej złożonych zostało 16 ofert , natomiast na stanowisko pomocy nauczyciela złożonych zostało 5 ofert.
W wyniku rekrutacji spośród 16 kandydatów ,dyrektor szkoły wyłoniła następujące osoby na wymienione stanowiska pracy:
1.Magdalena Czajka zam. Germanicha – na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
2.Anna Tomasiewicz zam. Osiny – na stanowisko nauczyciela pedagogiki specjalnej

Na stanowisko pracy –pomoc nauczyciela spośród 5 ofert została wybrana oferta - Pani Kornelii Anny Król zam. Wandów

Dyrektor Szkoły
Joanna Anna Pietrzak

Wyniki naboru na stanowiska pracy w Jarczewie

Wyniki naboru nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jarczewie

Do naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego złożonych zostało 7 ofert,natomiast na stanowisko pomocy nauczyciela złożonych zostało 4 oferty.
W wyniku rekrutacji spośród wymienionych kandydatów ,dyrektor szkoły wyłoniła następujące osoby na w/w stanowiska
1.Weronika Adamczyk zam.Jarczew –nauczyciel wychowania przedszkolnego
2.Lidia Anna Klimek zam.Osiny - pomoc nauczyciela

Dyrektor Szkoły
Bożena Miszkurka

Informacja

Tutaj zostaną opublikowane wyniki rekrutacji na stanowiska pracy dla nauczycieli do punktów przedszkolnych.