Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie na rok szkolny 2014/15.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. - o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /DzU z 2014 poz.7/ rekrutacja do Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Wola Mysłowska odbywa się zgodnie z ustalonymi przez dyrektorów szkół podstawowych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie-w drodze Zarządzenia , kryteriami i przyznania im określonej liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i powołania komisji rekrutacyjnej.

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku do punktu przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny 2014/15 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym, do dyrektora szkoły podstawowej.
Nabór dzieci na rok szkolny 2014/15 odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2014 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wydaje i przyjmuje dyrektor szkoły podstawowej.

wniosek.doc

deklaracja dziecka.docx

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2013/2014

W związku ze złożoną rezygnacją uczestnictwa w projekcie „Mali ludzie-wielka pomoc!” w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie , Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2013/2014 w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie.

Liczba wolnych miejsc – 1

Zainteresowanych rodziców dzieci w wieku 3-5 lat prosimy o składanie kart zgłoszeń dzieci w Urzędzie Gminy (biuro projektu) lub do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarczewie w terminie do 27 stycznia 2014 r.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2013/2014

W związku ze złożoną rezygnacją uczestnictwa w projekcie „Mali ludzie-wielka pomoc!” w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie, Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2013/2014 w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie.

Liczba wolnych miejsc – 2

Zainteresowanych rodziców dzieci w wieku 3-5 lat prosimy o składanie kart zgłoszeń dzieci w Urzędzie Gminy (biuro projektu) lub do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarczewie w terminie do 10 sierpnia br.Wola Mysłowska

Wójt Gminy
Władysław Mika

Wzwiązku ze złożoną rezygnacją uczestnictwa w projekcie „Mali ludzie-wielka pomoc!” w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie  , Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2013/2014 w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie.

Liczba wolnych miejsc – 2

Zainteresowanych rodziców dzieci w wieku 3-5 lat prosimy o składanie kart zgłoszeń dzieci  w Urzędzie Gminy (biuro projektu) lub  do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarczewie      w terminie do  10  sierpnia br.

 

Wola Mysłowska 2013.07.22                                                    Wójt Gminy

                                                                                                      Władysław Mika

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2013/2014 - Jarczew

W związku ze złożoną rezygnacją uczestnictwa w projekcie „Mali ludzie-wielka pomoc!” w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie , Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2013/2014 w Punkcie Przedszkolnym w Jarczewie.

Liczba wolnych miejsc – 3

Zainteresowanych rodziców dzieci w wieku 3-5 lat prosimy o składanie kart zgłoszeń dzieci w Urzędzie Gminy (biuro projektu) lub do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarczewie w terminie do 19 września br.

Wola Mysłowska 2013.09.11  

Wójt Gminy
Władysław Mika

 

Rekrutacja przedszkolaków na rok szkolny 2013/2014

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie prowadzonych w ramach projektu „Mali ludzie – wielka pomoc!” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do Punktów Przedszkolnych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-5 lat ,pochodzące z obszarów wiejskich , zamieszkałe na terenie gminy Wola Mysłowska, według następujących kryteriów:

- dzieci 5-letnie nie objęte wychowaniem przedszkolnym

-dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością /dot. PP w Wandowie/

-dzieci rodziców samotnie je wychowujących

-dzieci z rodzin o niskim dochodzie

-dzieci obojga pracujących rodziców

Liczba wolnych miejsc - 19 , w tym:

PP Jarczew – 9 , Lisikierz-2 ,Wandów -8

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej gminy /www.wolamyslowska.com.pl/ jak również w Urzędzie Gminy i w Szkołach Podstawowych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie.

Uzupełnione dokumenty/karta zgłoszenia dziecka ,oświadczenie o dochodach oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych/ należy złożyć w Szkole Podstawowej w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie lub w Urzędzie Gminy najpóżniej do 20 kwietnia 2013 r.

Szczegółowych informacji udziela :Koordynator projektu -Zofia Mikusek Tel.25 7542522

Wola Mysłowska 2013.03.25 Wójt

Władysław Mika