Zakończenie projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!”

W dniu 15 lipca 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” ,który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bez tych środków finansowych nie byłoby możliwe utworzenie w odległych od siebie miejscowościach trzech punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, które nie były objęte obowiązkiem przedszkolnym.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowaliśmy od lipca 2012 r. do 15 lipca 2014 r. W tym czasie 115 dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu gminy Wola Mysłowska skorzystało z przedszkolnych zajęć edukacyjnych. Wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z j.angielskiego i rytmiki.

W trakcie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych ,oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych ,zajęć dodatkowych, odbywały spotkania z policjantem, pielęgniarką , z Zespołem muzycznym ,wyjeżdżały na wyjazdy edukacyjne do ZOO i Teatru w Warszawie.

Do wszystkich Punktów Przedszkolnych zakupiliśmy dla dzieci meble, zabawki ,pomoce dydaktyczne, wyprawki plastyczne i higieniczne .Przeprowadzono też niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń /malowanie, dostosowanie łazienek, zabudowa grzejników, zakupy wykładzin ,rolet okiennych/.

W trakcie realizacji projektu ,odbyły się również 2 warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców dzieci uczęszczających do PP, prowadzone przez psychologa z Poradnii Pedagogiczno-Psychologicznej w Łukowie.

Całkowita wartość projektu   910818,07zł ,dofinansowanie z UE – 774195,35 , w tym wkład własny   -136622,77 zł.

Ogólny cel projektu – wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej u 106 dzieci został osiągnięty.

Pomimo zakończenia projektu - Punkty Przedszkolne będą nadal funkcjonowaly w gminie Wola Mysłowska jako przedszkola samorządowe.

 

Zofia Mikusek
Koordynator projektu

Unieważnienie naboru

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisikierzu unieważnia nabór na stanowisko pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Lisikierzu,w związku ze złożoną w dniu 2013.08.30 ,rezygnacją dotychczasowego pracownika z rozwiązania stosunku pracy.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Pacek

 

Kadra projektu

1.Koordynator - Zofia Mikusek
2.Specjalista d//s rozliczeń finansowych i monitoringu –Kinga Szerszeń
3.Nauczyciele wychowania przedszkolnego pracujący w Punktach Przedszkolnych

Jarczew – Weronika Adamczyk
Lisikierz – Sylwia Kołnierzak
Wandów – Magdalena Czajka
Anna Tomasiewicz

Ogłoszenie o naborze - pomoc nauczyciela

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisikierzu , w związku z realizacją przez Gminę Wola Mysłowska, projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowisko

-pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Lisikierzu, wymiar - 0.5etatu /20godz tygodniowo, rodzaj umowy – umowa o pracę


Wymagania niezbędne:
-wykształcenie co najmniej średnie
-obywatelstwo polskie
-nieposzlakowana opinia
-dobry stan zdrowia

Preferowane będą osoby bezrobotne oraz osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:
-życiorys/CV/
-dokumenty potwierdzajace wykształcenie
-oświadczenie o niekaralności
-aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

Oferty należy składać osobiście lub pocztą , na adres:
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
21-426 Wola Mysłowska
do dnia 04.09.2013 r.
w godz. pracy Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

Informacji udzielana jest pod numerem tel. 512084756

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisikierzu  , w związku z realizacją przez Gminę  Wola Mysłowska  ,projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                       ogłasza nabór  na stanowisko

-pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w  Lisikierzu    ,wymiar -0.5etatu /20godz tygodniowo ,rodzaj umowy –umowa o  pracę/

 

 

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie   co najmniej  średnie

-obywatelstwo  polskie

-nieposzlakowana opinia

-dobry stan zdrowia

Preferowane będą :osoby bezrobotne oraz osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:

-życiorys/CV/

--dokumenty potwierdzajace   wykształcenie 

-oświadczenie o  niekaralności

-aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą , na adres:

Szkoła Podstawowa w  Lisikierzu

21-426 Wola Mysłowska

do dnia 04.09.2013 r.  w  godz. pracy Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

 

Informacji udzielana jest pod numerem tel. 512084756

Informacje o projekcie

Wójt Gminy Wola Mysłowska uprzejmie informuje o realizacji przez Gminę Wola Mysłowska projektu „Mali ludzie – wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w okresie od dnia 16 lipca 2012r. do 15 lipca 2014r.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

www.efs.gov.pl, www.efs.lubelskie.pl

Nr umowy 878/POKL.09.01.01-06-014/12-00.

W ramach projektu zostaną utworzone 3 punkty przedszkolne, a mianowicie:
1. W Szkole Podstawowej w Jarczewie - dla 22 dzieci
2. W Szkole Podstawowej w Lisikierzu - dla 19 dzieci
3. W Szkole Podstawowej w Wandowie – dla 20 dzieci, w tym 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (oddział integracyjny)


Rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych jest otwarta, gwarantująca równy dostęp, prowadzona w oparciu o Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej gminy.
W każdej z w/w szkół w miesiącu lipcu bieżącego roku odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami, na których omówione zostaną zasady rekrutacji oraz udostępnione zostaną druki kart zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.

Terminy spotkań:
• 2012.07.24 godz. 13:00 w Szkole Podstawowej w Jarczewie
• 2012.07.24 godz. 14:30 w Szkole Podstawowej w Wandowie
• 2012.07.24 godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenia o naborze na stanowiska pracy:

Szkoła Podstawowa w Jarczewie
Szkoła Podstawowa w Jarczewie - pomoc nauczyciela
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu - pomoc nauczyciela
Szkoła Podstawowa w Wandowie
Szkoła Podstawowa w Wandowie - pomoc nauczyciela

Zaproszenie dla rodziców.