INFORMACJE O PROGRAMIE

Witamy na stronie „Programu adopcji psów”

Nadrzędnym celem Programu jest pomoc w znalezieniu stałych domów dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska. Jeśli zdecydujesz się na adopcję psa w ramach programu adopcyjnego pomożemy Ci w jego przysposobieniu wypłacając jednorazową rekompensatę w wysokości 300 zł na każdego psa, którego zaadoptujesz!

Podstawowe zasady adopcji psów w ramach programu:

    1)Wymogiem uczestnictwa w Programie adopcyjnym jest podpisanie stosownej umowy z gminą Wola Mysłowska (zwanej dalej Gminą),
    2)Gmina oddając do adopcji psa przyznaje Adoptującemu jednorazową rekompensatę kosztów utrzymania zwierzęcia w wysokości 300 zł,
    3)Adoptujący przyjmując pod stałą opiekę psa zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu pomieszczenia (budy/kojca) chroniącego je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia, utrzymywania psa w granicach własnej posesji
    w sposób uniemożliwiający mu samodzielne jej opuszczenie, a w przypadku trzymania na uwięzi, zapewnienia uwięzi nie krótszej niż 3 m i czasu trzymania
    na uwięzi nie dłuższego niż 12 godz./dobę, nie odsprzedawania i nie przekazywania adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim, niezwłocznego powiadamiania Gminy
    o śmierci lub zaginięciu zwierzęcia (nie później niż 72 godziny – 3 dni) od zaistnienia zdarzenia,
    4)Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia,
    5)W przypadku stwierdzenia złego traktowania zwierzęcia bądź nie zapewnienia mu godziwych warunków bytowania Adoptujący zobowiązany będzie do zwrotu całości rekompensaty przyznanej w ramach „Programu adopcji psów”,
    6)Adoptujący nie może zrezygnować z powierzonej mu opieki nad zwierzęciem
    i jednostronnie odstąpić od zawartej umowy – chyba, że znajdzie osobę,
    która przejmie jego zobowiązania wobec zwierzęcia. Osobie przejmującej zobowiązania Adoptującego nie przysługuje rekompensata, o której mowa w pkt 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika ds. ochrony środowiska w pok. nr 9 lub pod numerem telefonu (25) 754 25 22 wew. 30.