Informacja dla podatników

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne):

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2017.

Jeżeli kwota  zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 6,10 zł nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
 w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.
W 2017r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:
a) podatku leśnego:
od 1 ha lasu 42,0222 zł
b) podatku rolnego
od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł
od 1 ha gruntów pozostałych   - 200 zł
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2017 określone zostały Uchwałą Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016r.

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych:

15 lutego 2017r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska. Stawki podatkowe określone zostały: Uchwałą Nr XVI/93/2016  Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016r.

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

Firma CONSULTOR Sp. z o.o.  w dniach 30.01.2017- 17.02.2017r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3  Rozwój przedsiębiorczości   . W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Z bezzwrotnej dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego
Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn)  w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim  pozostających bez pracy zamierzających  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby powyżej  50 r. życia,
•  osoby z niepełnosprawnościami,
             •  osoby długotrwale bezrobotne,
             •  osoby niskowykwalifikowane,
        − osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych ( pierwszeństwo w rekrutacji)
 
Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć w biurze projektu „Zatrudnij się sam!” komplet wymaganych dokumentów   w terminie 30.01.2017r.-17.02.2017r.
  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być wysłany pocztą  lub kurierem na adres Biura Projektu: Consultor Sp.z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin , tel. 81 745 41 91, 509 897 677


www.zatrudnijsiesam.consultor.pl

plakat m

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091). Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany. Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Lubelska Izba Rolnicza zapraszają Sołtysów oraz hodowców zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Tematem spotkania będą kwestie związane z występowaniem chorób zwierząt (w szczególności ptasiej grypy i ASF) oraz działaniami w zakresie ich zwalczania i profilaktyki weterynaryjnej (bioasekuracji).

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.01.2016 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Lubelska Izba Rolnicza

zapraszają Sołtysów oraz hodowców zwierząt z terenu gminy Wola Mysłowska

na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Tematem spotkania będą kwestie związane z występowaniem chorób zwierząt

(w szczególności ptasiej grypy i ASF) oraz działaniami w zakresie ich zwalczania

i profilaktyki weterynaryjnej (bioasekuracji).

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.01.2016 r. o godz. 900

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska