Projekt „Pracuję u siebie" - wsparcie finansowe na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie". Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurach projektu w Lublinie, w Lubartowie oraz w Łukowie.

ulotka str1ulotka str2

LGD - Spotkania informacyjne w ramach działania 19.2

Szczegóły i harmonogram spotkań na załączonym plakacie.

plakat spotkania szkolenia ogólny kolor luty marzec 2017 FB

Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Zachęcamy do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, przypominamy, że termin ich składania  upływa 28 lutego 2017 r. (a nie jak poptrzednio podaliśmy 22 lutego) za pomyłkę przepraszamy.

Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są w artykule Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:
   1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
       a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
       b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
       c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
   2)  Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi  8 000,00zł.
   3) Okres wykonania zadań – 2017 rok.
   4) W 2016 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.

2. Zasady przyznawania dotacji.
    1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
       a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)
       b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
    2) Uchwały Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016 roku  w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
    3) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1817 z późn. zm.), których statutowa działalność obejmuje sport i kulturę fizyczną oraz posiadają siedzibę na terenie Gminy Wola Mysłowska.
    4) Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Wymagane dokumenty.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016  r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz posiadać następujące załączniki:
1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut oferenta,
3) w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty – umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania,
4) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz o nie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku  do oferenta,
5) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze względu na wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem uprzednio udzielonych dotacji ze środków publicznych.
W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 a) potwierdzenie formułą „ za zgodność z oryginałem”.
 b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną  funkcją)

Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić pismem komputerowym.
W przypadku wystąpienia błędów formalnych oferent zostanie wezwany w celu ich usunięcia. Uzupełnienie braków realnych, musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji
o błędach.
Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
Każda oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs organizacje pozarządowe – sport” oraz z pieczątką lub wpisem nazwy oferenta. Brak tych zapisów spowoduje odrzucenie oferty na wstępie.

4. Oferty będą rozpatrzone przez komisję konkursową w trybie wskazanym w § 10 Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
    1) spełnienie wymogów formalnych – kompletność oferty,
    2) merytoryczną wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
    3) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
    4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego   
        zadania,
    5) dotychczasową współpracę z samorządem,
    6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wola Mysłowska) w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska do dnia 10 marca 2017r. do godz. 16:00.

7. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 11˚˚ w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska - sala konferencyjna

8. Konkurs ma charakter jawny.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska oraz umieszczone na BIP Urzędu Gminy (http://wolamyslowska.asi.pl).

10. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Mysłowska ( http://wolamyslowska.asi.pl), na stronie internetowej gminy www.wolamyslowska.com.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25)754-25-22 w. 22 lub w pokoju  nr 11 Urzędu Gminy.

 

Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Wola Mysłowska 15 luty 2017 r.

 

konkurs1konkurs2konkurs3

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii - relacja

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska odbyła się konferencja mieszkańców gminy, utrzymujących drób w chowie przydomowym z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Panem Leszkiem Mioduskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Władysława Mikę oraz członków RP LIR  Krzysztofa Koślacza i Romualda Rosę.
Głównym tematem spotkania były obostrzenia wprowadzone ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Pan Mioduski zapoznał zebranych z zapisami Rozporządzenia, czyli  jak w praktyce będzie wyglądało egzekwowanie nakazów i zakazów w/w dokumentu.

Na zebraniu zwrócono uwagę na bezzasadność niektórych zapisów np.
- w jaki sposób utrzymywać gołębie które z zasady mają latać
- czy dokonywać nastawień gęsi i kaczek które w okresie letnim są wypasane na obsianych wybiegach
- brak w rozporządzeniu mowy o podziale kraju na regiony, gdzie w przypadku braku czynnika chorobowego można by było łagodzić obostrzenia
- brak w rozporządzeniu mowy o redukcji dzikiego ptactwa które szerzy wirusa

Zwrócono też uwagę, że na podstawie analizy dotychczasowych przypadków wirus wystąpił zarówno w stadach przydomowych jak i w fermach stosujących wysoki poziom ochrony, więc „bioasekuracja” nie jest pewnym zabezpieczeniem, a tylko podnosi koszty funkcjonowania gospodarstw w miejscach gdzie wirus nie występuje. Były również zastrzeżenia co do braku konsultacji z rolnikami, co sugeruje nacisk lobby drobiarskiego, które boryka się z problemami  zbytu swych produktów. Pan Mioduski oraz Pani Sekretarz Gminy Kinga Szerszeń apelowali do Sołtysów Gminy o pomoc w dotarciu do hodowców z informacją o potrzebie zgłoszenia miejsca utrzymania drobiu Inspekcji Weterynaryjnej w Łukowie.
Drugim poruszonym  tematem była aktualna sytuacja związana z ASF. Informacje z tym związane przekazała Pani Iwona Wiewiórowska pracownik Inspektoratu Weterynarii w Łukowie. Krzysztof Koślacz zachęcał rolników do brania aktywnego udziału w stanowieniu obowiązującego prawa np. poprzez opiniowanie aktów prawnych zamieszczanych na stronach internetowych Lubelskiej Izby Rolniczej.

Krzysztof Koślacz  LIR Lublin

20170113 091237 m20170113 091323 m20170113 091531 m