Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Wola Mysłowska, działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 15.02.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Klub Sportowy „Perła Dwornia”

21 – 426 Wola Mysłowska 57

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.

b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.

c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 

 

8  000,00 zł

Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Ogłoszenie GOPS - Pomoc Żywnościowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej informuje, że w dniu 07.04.2017r. od godziny 9.00 przy Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej będzie wydawana bezpłatna żywność dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przez Bank Żywności w Lublinie.
Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka w terminie do 06.03.2017r.( czwartku) w celu uzyskania odpowiedniego skierowania, które będzie niezbędne przy odbiorze artykułów spożywczych.

Kierownik GOPS
Hanna Galińska

 

Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.
Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
1. Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu AS F) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.
Wnioski o udzielenie pomocy na te działania przyjmowane są od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.
Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania: Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) nie więcej niż 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i nie więcej niż 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:
I. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.
- w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
II. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
- w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
III. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
- w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.
Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

Ogłoszenie - usuwanie drzew i krzewów

Urząd Gminy Wola Mysłowska, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znoszącą wymóg uzyskania zezwolenia na dokonanie usunięcia drzewa z nieruchomości należącej do osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, informuje, iż zwolnienie z ww. wymogu uzyskania zezwoleń na wycinkę drzew/krzewów nie dotyczy:

1) osób fizycznych, których nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków lub podlega ochronie konserwatorskiej na mocy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) wycinki drzew i krzewów w lasach;

3) wycinki drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową lub objętych dowolną formą ochrony przyrody  (chronionych jako pomnik przyrody, rosnących na terenie rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego itp.);

W wyżej wymienionych przypadkach nadal obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu z terenu nieruchomości od właściwego rzeczowo i miejscowo organu!!!

Informujemy także, iż usunięcie drzew/krzewów zasiedlonych przez chronione gatunki zwierząt, roślin bądź grzybów/porostów możliwe jest dopiero po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną!!! Brak takiej zgody skutkuje narażeniem się na odpowiedzialność karną!

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu gminy ds. Ochrony środowiska.

Życzenia na Dzień Sołtysa

soltysZ okazji Dnia Sołtysa, wszystkim sołtysom z naszej gminy składam wyrazy podziękowania za pomoc i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Do podziękowań dołączam również życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia z efektów Państwa pracy oraz dobrej pogody na nadchodzący sezon prac polowych.

Wójt Gminy Wola Mysłowska
Władysław Mika