Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakt. pożytku publ.

Wójt Gminy Wola Mysłowska, Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, poprzez prowadzenie
sekcji sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b) Organizacji zawodów i zakup strojów sportowych
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 10 000,00zł.
3) Okres wykonania zadań– 2012rok.
4) W 2011 roku nie organizowano konkursu na realizację w/w zadania.

Szczegóły na stronie BIP Urzędu

Relacja z otwarcia świetlicy wiejskiej w Grudzi

W dniu 28 grudnia 2011 r. oddano do użytku, budowaną przez ponad 20 lat świetlicę wiejską w Grudzi gm. Wola Mysłowska. Oficjalnego otwarcia dokonali Wójt Gminy – p. Władysław Mika, Radny miejscowości Grudź – p. Krzysztof Gryczon, Sołtys p. Renata Rosiak oraz Proboszcz Parafii w Wandowie – ks. Adam Juszczyński, który poświęcił budynek.
Historia realizacji inwestycji rozpoczęła się jeszcze w latach 80-tych. W tedy to mieszkańcy zalali fundamenty pod budynek i ….. pokłócili się, bo jedna grupa chciała budować szkołę, a druga grupa na czele z władzami gminy optowała za budową budynku świetlicy wiejskiej.
I tak do roku 2010 temat budowy został uśpiony. Mieszkańcy do tego czasu nie mając miejsca na wiejskie zebrania, spotykali się w naczepie samochodu ciężarowego.
W roku 2009 został przygotowany projekt budynku świetlicy wiejskiej oraz gmina złożyła wniosek w ramach PROW 2007-2013 do Urzędu Marszałkowskiego, na działanie „Odnowa i rozwój wsi” i tak dnia 14 grudnia 2010 r. Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w wysokości 447 419 zł.
Budowa świetlicy trwała niespełna 1,5 roku. Miejscowość otrzymała do użytkowania obiekt, w którym znajduje się: sala konferencyjna o pow. 120 m2 z zapleczem kuchennym i sanitarnym, sala rekreacyjno – sportowa o pow. 100 m2 oraz salka komputerowa na 12 zestawów komputerowych.
Wójt Gminy przekazał symboliczne klucze do świetlicy nowopowstałemu stowarzyszeniu pn. „Spełnione marzenia”, które podjęło się pielęgnowania budynku i kultywowania integracji mieszkańców miejscowości Grudź.
Łączny koszt inwestycji - 723 623 zł
Dofinansowanie UE - 447 419 zł.
W uroczystej Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Gminy Wola Mysłowska na czele z przewodniczącym p. Tadeuszem Talarkiem, Sołtysi wszystkich miejscowości oraz mieszkańcy Grudzi.

Autor: Kinga Szerszeń

Relacja z otwarcia oczyszczalni w Jarczewie

W dniu 17 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej nowo-wybudowanej oczyszczalni ścieków w Jarczewie. Po kilku latach ciężkich prac: najpierw nad przygotowaniem dokumentacji, następnie pozyskując środki unijne i w końcu poprzez przeprowadzenie procedury przetargowej i rozliczeniowej, udało się doprowadzić do szczęśliwego finału ogromną, jak na możliwości gminy inwestycję – powiedział p. Władysław Mika Wójt Gminy Wola Mysłowska. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Gminy, bowiem dzięki nowoczesnej technologii oczyszczalni znacząco poprawi się jakość życia oraz dbałość o środowisko naturalne mieszkańców.
Koszt całkowity inwestycji: 4 417 828,53 zł.
Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 2 891 128,00 zł.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Sławomir Sosnowski – V-ce Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Głuchowski – Radny Semiku Województwa Lubelskiego, Janusz Kozioł - Starosta Łukowski, Tadeusz Bronikowski – Prezes firmy PARSTER (wykonawcy inwestycji) oraz Wójtowie sąsiadujących gmin i Radni Gminy Wola Mysłowska.
W ceremonii uczestniczył również Proboszcz Parafii Wilczyska - ks. Romuald Pawluczuk, który oficjalnie dokonał tradycyjnego „pokropku” oczyszczalni.

Autor: Kinga Szerszeń

Zmiana terminu składania wniosków o zwrot akcyzy

INFORMACJA

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, że uległ zmianie termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wnioski można składać w 2 terminach:
-od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. –wraz z fakturami VAT/lub ich kopiami poświadczonymi za zgodność z orginałem/dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012 r.
-od 1 do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81.70 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacone będą w terminach:
2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 pażdziernika 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie , gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, ze w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami na terenie Województwa Lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2012 roku na terenie Gminy w terminie do 16.01.2012r. /dofinansowaniu podlega demontaż, transport i utylizacja azbestu/

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu do pobrania ze strony internetowej Gminy, BIP lub można uzyskać w postaci papierowej w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 w godzinach 8.00 – 15.00

Dokumentacja do pobrania