Spotkanie informacyjne - rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie

Uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie ,w dniu:

- 2014.03.26 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Jarczewie
- 2014.03.27 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu
- 2014.03.28 o godz.13.30 w Szkole Podstawowej w Wandowie

w związku z realizacją projektu pt.”Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady rekrutacji dzieci na rok szkolny 2014/2015 .

W Ó J T
Władysław Mika

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.
Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.
W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.
Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
- projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania;
- zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Więcej informacji na stronie FunduszeNaFirme.pl w artykule:
Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” - nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. rozwoju turystyki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista ds. rozwoju turystyki

wymiar etatu: pełny etat

na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2015 r.

 

 1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku turystyka i rekreacja lub zbliżonym;

 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługi Internetu, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych;

 • prawo jazdy kat. B + własny samochód;

 • inicjatywa i chęć działania!;

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 • minimum 18 – miesięczne doświadczenie zawodowe.

 1. Wymagania pożądane:

 • wiedza nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Podejścia Leader;

 • znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- opracowanie planu rozwoju turystyki na obszarze LGD;

- przygotowywanie innych opracowań dotyczących rozwoju turystyki na obszarze LGD;

- aktywizacja mieszkańców obszaru LGD do podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia

bazy turystycznej i obsługi turystów w szczególności na Szlaku Ziemi Łukowskiej;

- współpraca z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

i organizacjami turystycznymi, ukierunkowana na poszerzenie turystycznego łańcucha

wartości;

- inspirowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej

i wypoczynkowej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanie na ten cel środków

unijnych;

- organizacja seminariów, konferencji i szkoleń o tematyce związanej z turystyką na obszarze

LGD;

- organizacja systemu informacji turystycznej na obszarze LGD;

- uzupełnianie i aktualizacja informacji w Systemie Informacji Przestrzennej oraz stronach

internetowych LGD;

- gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych i wydawnictw turystycznych

z zakresu turystyki i rekreacji, a także wydarzeń kulturalnych;

- przygotowywanie wydawnictw z zakresu turystyki i rekreacji na obszarze LGD;

- promocja turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze LGD w mediach, na targach itp.;

- organizacja badań marketingowych ruchu turystycznego na obszarze LGD, wielkości

i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych;

- inicjowanie innowacyjnych form obsługi turystów na obszarze LGD;

- przygotowanie programów i organizacja pobytu grup studyjnych na obszarze LGD.

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • życiorys – curriculum vitae

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopia dowodu osobistego

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą listem poleconym na adres: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko”, w terminie do dnia 25 marca 2014 r..

Dodatkowe informacje: tel. 25 7983194.

Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lokalnej Grupy Działania, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Rozlicz się z Urzędem Skarbowy w Urzędzie Gminy

Urząd Gminy Wola Mysłowska uprzejmie informuje, że w dniach od 24.02 do 30.04.2014 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 działa Punkt Wysyłki e-Deklaracji do Urzędu Skarbowego.

W sekretariacie Urzędu udostępniony jest komputer z dostępem do sieci Internet, przy użyciu którego odpowiednio przeszkolony pracownik pomoże rozliczyć zeznanie roczne PIT- 37 oraz PIT-36, oraz wyśle je w formie dokumentu elektronicznego do właściwego Urzędu Skarbowego.

Do wypełnienia i wysłania zeznania niezbędne będą następujące dokumenty i informacje:

- PIT-11, PIT 11-A, PIT-40A, PIT-8C - informacje o osiągniętych przychodach w 2013 roku,

- PIT-37, PIT-36 za poprzedni rok podatkowy (2012),

- Numer PESEL dziecka (do odliczenia ulgi na dziecko)

Serdecznie zapraszamy!

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia”

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia”, które odbędzie się 2 marca 2014 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedłużenie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia” za 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu Klubu Sportowego Perła Dwornia za 2013r. i udzielenie absolutorium.
- uchwalenie budżetu Klubu Sportowego na 2014r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu
Rafał Maślak