Uroczysta VII Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska

W dniu 24 czerwca 2011 roku odbyła się uroczysta VII Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska, której tematem przewodnim było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
Absolutorium zostało przyjęte przez Radnych jednogłośnie.
Wójt serdecznie podziękował wszystkim Radnym, Sołtysom, Kierownikom jednostek podporządkowanych, oraz pracownikom gminy za dobrą współpracę i pomoc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2010 rok, a wykonanych w 100%.
Ważnym elementem z wykonania budżetu wartym podkreślenia jest fakt, że pomimo wykonania wszystkich zadań gmina Wola Mysłowska nie jest zadłużona. W drugiej – wyjazdowej części, uczestnicy sesji przejechali do miejscowości Ciechomin i wspólnie uczestniczyli w oddaniu do użytku budynku Ośrodka Zdrowia, wyremontowanego w/g Nowych standardów przez Urząd Gminy i Pana Krzysztofa Kosińskiego – Dyrektora NZOZ „MEDICUS” (dzierżawcę budynku).
W ceremonii uczestniczył również Proboszcz Parafii Wilczyska - ks. Romuald Pawluczuk Gościem na sesji był Pan Henryk Smolarz – Prezes Centrali KRUS, który przedstawił zebranym sytuację KRUS i zmiany systemu, które są przygotowywane.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia:

kliknij aby powiększyć

Zmiany w studium

Na BIP Gminy Wola Mysłowska znajduje się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska. Szczegóły na stornie BIP.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet : IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Ogłasza na czas trwania projektu tj. od 1.09.2011 do 30.06.2012r.


Szczegóły pod adresem: http://wolamyslowska.asi.pl/pls/wolamyslowska/dokumenty?job=Pokaz&id_d=1059
oraz http://wolamyslowska.asi.pl/pls/wolamyslowska/dokumenty?job=Pokaz&id_d=1060

Konkurs "Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2011"

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fiedes serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie "Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2011" skierowanego do kobiet z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Zgłoszenia przyjmujemy w 7 kategoriach:
1. Sołtyska Roku
2. Przedstawicielka Samorządu Terytorialnego Roku
3. Animatorka Roku
4. Autorka Inicjatywy Społecznej Roku
5. Odkrycie Roku Wśród Kobiet Aktywnych
6. Kobieta Super Aktywna
7. Prekursorka Roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca 2011. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 lipca 2011 w Lubyczy Królewskiej w ramach III Forum Kobiet Aktywnych. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.stowarzyszeniebonafides.pl lub bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia: ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.
------------------------------------------------
Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin

Kandydaci na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie

INFORMACJA


Z dniem 30 czerwca 2011r. upływa termin zgłoszenia Radom Gmin kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie .
Druki karty zgłoszenia są do pobrania w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.
Do karty zgłoszenia kandydat ma prawo załączyć:
- 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wola Mysłowska 26.05.2011r.