Konkurs "Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2011"

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fiedes serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie "Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2011" skierowanego do kobiet z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Zgłoszenia przyjmujemy w 7 kategoriach:
1. Sołtyska Roku
2. Przedstawicielka Samorządu Terytorialnego Roku
3. Animatorka Roku
4. Autorka Inicjatywy Społecznej Roku
5. Odkrycie Roku Wśród Kobiet Aktywnych
6. Kobieta Super Aktywna
7. Prekursorka Roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca 2011. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 lipca 2011 w Lubyczy Królewskiej w ramach III Forum Kobiet Aktywnych. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.stowarzyszeniebonafides.pl lub bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia: ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.
------------------------------------------------
Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin

Kandydaci na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie

INFORMACJA


Z dniem 30 czerwca 2011r. upływa termin zgłoszenia Radom Gmin kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie .
Druki karty zgłoszenia są do pobrania w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.
Do karty zgłoszenia kandydat ma prawo załączyć:
- 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wola Mysłowska 26.05.2011r.

PILNE !!! Zgłoś udział w Eko - majówce na rowerze


Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w Eko - majówce na rowerze. Rajd rowerowy (wycieczka) odbędzie się 28 maja 2011 roku, nowoutworzona 16 km trasą rowerową przy Rezerwacie Jata (częścią tworzonego Szlaku Ziemi Łukowskiej). Celem imprezy jest promocja Szlaku, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz poznanie walorów przyrodniczych i historii Rezerwatu Jata. Początek i zakończenie imprezy na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Żdżarach w Gminie Łuków.

Program Eko-majówki:
9.00 – 10.00 przyjazd i rejestracja uczestników
10.00 10.30 otwarcie imprezy
10.30 -13.30 przejazd 16 km nowoutworzoną trasą rowerową
12.00 -12.30 posiłek regeneracyjny (w trakcie rajdu)
14.00 -14.30 podsumowanie i zakończenie imprezy
Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy w formie rzeczowej. Wśród uczestników rozlosowane będą nagrody rzeczowe. Zapraszamy też na wojskową grochówkę.

Zainteresowanych (z własnym rowerem) prosimy o zgłoszenie swojego udziału do 26 maja 2011 roku . Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, telefon kontaktowy (dane niezbędne do ubezpieczenia uczestników).

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , osobiście w Łukowi, ul. Świderska 12 (Biuro LGD) lub telefonicznie tel. 510 412710.

Zebranie wiejskie - Dwornia

Wojt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że w dniu 2011.05.15 o godz.14.00 w świetlicy wiejskiej w Dworni odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłaczami oraz podpisywane będą umowy na partycypowanie w kosztach budowy przyłączy kan. Prosimy zainteresowanych o przybycie.

Oferta pracy

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) 3-letni staż pracy w administracji,
c) doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów
finansowanych z Unii Europejskiej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania za przestępstwo umyślne,
f) nieposzlakowana opinia,
g) wykształcenie wyższe
2. Wymagania dodatkowe:
Znajomość obsługi komputera.
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty poświadczające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (odpis dyplomu, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach itp.)
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
f) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) dokumenty potwierdzające staż pracy.
h) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 17 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do 29 kwietnia 2011r. do godz. 15,00.
Aplikacje, które nie wpłyną do Urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wolamyslowska.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska 57.