Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.
1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
d) Zakup wyposażenia i sprzętu dla klubu sportowego.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 5 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2013rok.
4) W 2012 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 10 000,00zł.

Ogłoszenie.pdf

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia”

 Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia”, które odbędzie się 10.03.2013 r. o godz.15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacja dot. spraw związanych z rejestracją Klubu Sportowego „Perła Dwornia”
5. Złożenie deklaracji członkowskich
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
-ustalenia wysokości składki członkowskiej
7. Poinformowanie o możliwości złożenia oferty w konkursie ogłoszonym przez gminę Wola Mysłowska na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia” ,które odbędzie się 10.03.2013 r. o godz.15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Powstał Klub Sportowy "Perła Dwornia"

W dniu 11 lutego 2013 r. w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej  prowadzonej przez Starostę Łukowskiego pod numerem 42/2013  został wpisany Klub Sportowy "Perła Dwornia"  z siedzibą w Woli Mysłowskiej. Prezesem  Klubu został wybrany  Pan Rafał Maślak. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i rekreacji.

SPRAWDŹ WZROK!!! Musi starczyć na całe życie

Zapraszamy na  badanie wzroku

BEZPŁATNIE

w dniu 04 Marca 2013

(godz. 9.00 – 13.00) i (godz.14.00-18.00)

Miejsce akcji: Wola Mysłowska

Urząd Gminy (sala konferencyjna)


Zapisy :TEL. (25) -754-25-06
zapisy do 04 Marca

Ulotka informacyjna

Zapraszamy na

badanie wzroku

 

BEZPŁATNIE

 

w dniu 04 Marca 2013 (godz. 9.00 – 13.00) i (godz.14.00-18.00)

 

Miejsce akcji: Wola Mysłowska

 

Urząd Gminy (sala konferencyjna)

 

 

Zapisy :TEL. (25) -754-25-06

zapisy do 04 Marca