Zwrot podatku akcyzowego - informacja

Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006r. /Dz.U.Nr 52 379/ zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o jego zwrot.

Wnioski o zwrot podatku należy składać do tut. Urzędu w terminach: od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, lub ich kopie potwierdzone za zgodność, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012r.wynosi 73,10 zł * ilość użytków rolnych.

W 2012r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 0,95zł na 1 litr oleju.

Wolne miejsca na stanowiska pracy w punktach przedszkolnych


Informujemy, że obecnie prowadzona jest rekrutacja na wolne stanowiska pracy w punktach przedszkolnych w ramach projektu "Mali ludzie-wielka pomoc!”. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Punkty przedszkolne z EFS > Rekrutacja.

LGD - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków przez Lokalną Grupę Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ( 24.08. – 10.09. 2012 r.) , biuro Lokalnej Grupy Działania organizuje w dn. 21.08.2012 r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków spotkanie informacyjno-aktywizujące dotyczące zasad pozyskania dofinansowania w ramach Osi 4 LEADER Z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie z tego działania serdecznie zapraszamy

Do pobrania:

Program spotkania informacyjno-aktywizującego
Zgłoszenie udziału w spotkaniu

Źródło: www.lgdrazem.pl

II Międzygminne Zawody Pożarnicze - relacja

W niedzielę 15 lipca 2012 r. w miejscowości Dwornia rozegrano II Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze pomiędzy jednostkami OSP z gminy Wola Mysłowska i gminy Miastków Kościelny, zorganizowane przez Wójtów z obydwu gmin. Była to rywalizacja pomiędzy drużynami z 2 powiatów i 2 sąsiadujących ze sobą województw, ale przede wszystkim spotkanie integrujące lokalne społeczności.
Na boisku rywalizowało 18 jednostek OSP, po 9 z każdej gminy. Najpierw strażacy musieli pokonać sztafetę z przeszkodami, a potem ćwiczenie bojowe. Rywalizacja przebiegała w sportowej i przyjemnej atmosferze. Wszystkie jednostki wykazały się sprawnością bojową i fizyczną. Mieszkańcy gminy Wola Mysłowska i Miastków Kościelny – którzy przyjechali na zawody kibicować, dopingowali swoich strażaków. Zawodom przyglądali się m.in.: posłowie Stanisława Prządka i Grzegorz Wożniak, Starosta Łukowski Janusz Kozioł, wicestarosta garwoliński Stefan Gora, Komendant powiatowy PSP w Garwolinie Dariusz Sadkowski, Z-ca komendanta powiatowego PSP w Łukowie Janusz Majewski.

Jednostki, które uplasowały się w pierwszej piątce:
1.OSP Ksawerynów – I miejsce
2.OSP Stary Miastków – II miejsce
3.OSP Wilczyska – III miejsce
4.OSP Zasiadały – IV miejsce
5.OSP Jarczew – V miejsce

Autor: Zofia MikusekPrzedszkola w naszej gminie

Wójt Gminy Wola Mysłowska uprzejmie informuje o realizacji przez Gminę Wola Mysłowska projektu „Mali ludzie – wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w okresie od dnia 16 lipca 2012r. do 15 lipca 2014r.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Nr umowy 878/POKL.09.01.01-06-014/12-00.

W ramach projektu zostaną utworzone 3 punkty przedszkolne, a mianowicie:
1. W Szkole Podstawowej w Jarczewie - dla 22 dzieci
2. W Szkole Podstawowej w Lisikierzu - dla 19 dzieci
3. W Szkole Podstawowej w Wandowie – dla 20 dzieci, w tym 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (oddział integracyjny)


Rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do punktów przedszkolnych jest otwarta, gwarantująca równy dostęp, prowadzona w oparciu o Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej gminy.
W każdej z w/w szkół w miesiącu lipcu bieżącego roku odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami, na których omówione zostaną zasady rekrutacji oraz udostępnione zostaną druki kart zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.

Terminy spotkań:
• 2012.07.24 godz. 13:00 w Szkole Podstawowej w Jarczewie
• 2012.07.24 godz. 14:30 w Szkole Podstawowej w Wandowie
• 2012.07.24 godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenia o naborze na stanowiska pracy:

Szkoła Podstawowa w Jarczewie
Szkoła Podstawowa w Jarczewie - pomoc nauczyciela
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu - pomoc nauczyciela
Szkoła Podstawowa w Wandowie
Szkoła Podstawowa w Wandowie - pomoc nauczyciela

Zaproszenie dla rodziców.