Firma feromedia przystępuje do budowy linii światłowodowej

Firma feromedia przystępuje do budowy linii światłowodowej. Jak poinfomowali przedstawiciele tej firmy, część wybudowanej infrastruktury będzie zlokalizowana w naszej gminie.

Szczegóły na załączonym plakacie.

swiatlowod

Tworzymy Klub Sportowy

W związku z utworzeniem się grupy incjatywnej zainteresowanej tworzeniem Klubu Sportowego na terenie gminy ,którego głównym celem byłoby upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , a w szczegolności utworzeniem sekcji piłki nożnej, uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców gminy/pełnoletnich mężczyzn/, że zebranie zalożycielskie odbędzie się 3 lutego 2013 r./niedziela/ o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

SZANOWNY MIESZKAŃCU!


W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W dniu 28 grudnia 2012r Rada Gminy Wola Mysłowska podjęła uchwałę Nr XIX/106/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Przyjęto metodę obliczaną w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 8 zł miesięcznie. Ustalono niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4 zł miesięcznie.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w wysokości:

1. za pojemnik o pojemności do 120 l – w wysokości 20 zł
2. za pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – w wysokości 40 zł
3. za pojemnik, o pojemności powyżej 240 l do 1100 l – w wysokości 80 zł
Ustalono niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1. za pojemnik o pojemności do 120 l – w wysokości 10 zł
2. za pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – w wysokości 20 zł
3. za pojemnik o pojemności powyżej 240 l do 1100 l – w wysokości 40 zł

Wyznaczony został punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany pod adresem Wola Mysłowska 96 – gminne składowisko odpadów komunalnych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, do którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane selektywnie odpady – papier, tektura, szkło, sprzęt elektroniczny, metal, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlano – remontowe.

Odpady wielkogabarytowe, opony – odbierane będą dwa razy w roku w maju i październiku z każdej miejscowości.

Do dnia 30 kwietnia 2013r każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od właścicieli nieruchomości , uiszcza się miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłata uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Wola Mysłowska lub przelewem na rachunek bankowy Nr 18 9203 0002 0030 0012 2000 0010.

W pierwszy półroczu 2013r Gmina wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości w każdej ilości pojemników i worków.


1 lipca 2013r zaczyna funkcjonować nowy system.

odpady ulotka

ulotka informacyjna

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:


81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

 

Źródło: 

www.minrol.gov.pl
www.farmer.pl